Toetsing en examen


Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen zijn de criteria, die een school hanteert om te bepalen of een leerling door kan naar een hoger leerjaar of niet.
De rapportvergadering, bestaande uit de docenten die lesgeven aan de desbetreffende leerlingen, beslist naar aanleiding van het eindrapport in principe over het al of niet bevorderen van leerlingen. Zij beslist over bevordering op grond van de op school geldende bevorderingsregeling. De rapportvergadering is bevoegd om tijdens de vergadering in afzonderlijke gevallen in positieve zin af te wijken van deze regeling. Andere leerlingen kunnen aan een dergelijke beslissing geen rechten ontlenen. Voor de volledige bevorderingsnormen klik hier.

Toetsprotocol

Het toetsprotocol van de onderwijsgroep Tessenderlandt bevat regels en richtlijnen voor de wijze van toetsen en de kwaliteit van toetsen.

Exameninformatie

Inleverdata cijfers SE 2020

Indeling diploma uitreiking volgt in 2020.pdf

Examenregelement

Voor leerlingen in de bovenbouw geldt het examenreglement 2019-2020.

Programma van Toetsing en Afsluiting

Voor ieder leerjaar en leerweg in de bovenbouw is er een PTA. In de onderstaande documenten staan de PTA's per vak. Dit is een naslaggedeelte waarin staat welke leerstof de leerling moet kennen.

Basisberoeps 3 2019-2020   Kaderberoeps 3 2019-2020    Mavo 3 2019-2020
Basisberoeps 4 2019-2020   Kaderberoeps 4 2019-2020    Mavo 4 2019-2020